Sekretesspolicy - GDPR


SEKRETESSPOLICY ENLIGT ART. 13-14 I FÖRORDNING (EU) 2016/679

Personuppgifter som samlas in för följande ändamål och för användning av följande tjänster:

Statistik: Google Analytics
Personuppgifter: Kakor och användningsdata

Kontakta användaren: Kontaktformulär (denna applikation)
Personuppgifter som samlas in: efternamn, e-postadress, namn och telefonnummer.

Berörda parter: webbplatsläsare

Senaste ändringen: 14 december 2018

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig:

SACCO SRL

VIA MANZONI 29/A
IT-22071 CADORAGO (CO) - ITALIEN
Momsregistreringsnummer 01543570137
PERSONUPPGIFTSANSVARIG Giovanna Verga
E-post: privacy@saccosrl.it
Ref. nr 20180058466

CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE SRL
STRADA PER MERLINO 3
IT- 26839 ZELO BUON PERSICO (LO) - ITALIEN
Momsregistreringsnummer 00886520154
PERSONUPPGIFTSANSVARIG Giovanna Verga
E-post: privacy@cslitalia.it
Ref. nr 20180058472

CAGLIFICIO CLERICI SPA
VIA MANZONI 29
IT-22071 CADORAGO (CO) - ITALIEN
Momsregistreringsnummer 00193040136
PERSONUPPGIFTSANSVARIG Giovanna Verga
E-post: privacy@clerici.org
Ref. nr 20180058469

Komplett sekretesspolicy

Typer av uppgifter som samlas in
Personuppgifterna som samlas in av denna applikation, autonomt eller via tredje part, inkluderar kakor och användningsdata.
Kompletta detaljer om typer av uppgifter som samlas in finns i den specifika sektionen i denna sekretesspolicy eller ges via specifik information som visas innan sådana uppgifter samlas in.
Personuppgifterna kan tillhandahållas fritt av användaren eller, när det gäller användningsdata, samlas in automatiskt medan applikationen används.
Om inte annat anges är alla uppgifter som begärs av denna applikation obligatoriska. Om användaren nekar till insamlingen av dessa uppgifter kan det vara omöjligt för applikationen att tillhandahålla tjänsten. I händelse av att denna applikation indikerar att vissa uppgifter är valfria behöver användarna inte tillhandahålla sådana uppgifter utan att detta får någon konsekvens på tjänstens tillgänglighet eller dess effektiva funktion.
Användare som tvivlar på vilka uppgifter som är obligatoriska uppmanas att kontakta den personuppgiftsansvarige.
All användning av kakor - eller andra spårningsverktyg - via denna applikation eller ägaren av tredje parts tjänster som används av denna applikation har, där inte annat indikeras, till syfte att tillhandahålla den tjänst som begärs av användaren tillsammans med andra syften som beskrivs i detta dokument och i kakpolicyn, om tillgänglig.
Användaren ansvarar för tredje parts personuppgifter som har erhållits, publicerats eller delats genom denna applikation och garanterar att han/hon är auktoriserad att kommunicera eller lämna ut dem, vilket befriar den personuppgiftsansvarige från allt ansvar gentemot tredje part.

Metod och plats för behandling av uppgifterna
Metod för behandling
Den personuppgiftsansvarige vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förebygga oauktoriserad åtkomst, utlämning, ändring eller förstörelse av personuppgifterna.
Behandlingen utförs med användning av dator och/eller elektroniska verktyg genom att vidta organisatoriska metoder och med logik som är strikt kopplad till angivna ändamål. Förutom den personuppgiftsansvarige kan i vissa fall andra personer i organisationen för denna applikation (administrativ och kommersiell personal, marknadsföringspersonal, juridisk personal och systemadministratörer) eller utsedda externa personer (såsom tredje parts leverantörer av tekniska tjänster, postbud, värdleverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer) och, om nödvändigt, personuppgiftsbiträden som har utsetts av den personuppgiftsansvarige, få åtkomst till uppgifterna. Den uppdaterade listan över personuppgiftsbiträden kan begäras från den personuppgiftsansvarige när som helst.
Rättslig grund för behandlingen
Den personuppgiftsansvarige behandlar användarens personuppgifter om något av följande förhållanden finns:
- Användaren har givit sitt samtycke för ett eller flera specifika ändamål. OBS: I vissa rättssystem kan den personuppgiftsansvarige ha behörighet att behandla personuppgifter där användarens samtycke eller någon annan av de rättsliga grunder som anges nedan inte finns, tills användaren invänder (opt-out) mot behandlingen. Detta gäller inte om behandlingen av personuppgifterna regleras av den europeiska dataskyddslagstiftningen:
- Behandlingen är nödvändig för fullgörandet av ett avtal med användaren och/eller utförandet av åtgärder före avtalet.
- Behandlingen är nödvändig för fullgörandet av en skyldighet enligt lag som den personuppgiftsansvarige lyder under.
- Behandlingen är nödvändig för fullgörandet av en uppgift av allmänt intresse eller för utövandet av offentlig makt som tillkommer den personuppgiftsansvarige.
- Behandlingen är nödvändig för utövandet av den personuppgiftsansvariges eller tredje parts berättigade intresse.
I vilket fall som helst kan den personuppgiftsansvarige när som helst anmodas att ange den faktiska rättsliga grunden för varje behandling och, specifikt, ange om behandlingen är baserad på lagbestämmelser som är fastställda genom ett avtal eller nödvändiga för att ingå ett avtal.
Plats
Uppgifterna behandlas på den personuppgiftsansvariges verksamhetsbas och alla andra platser där de parter som är involverade i behandlingen är belägna. Kontakta den personuppgiftsansvarige för ytterligare information.
Användarens personuppgifter kan överföras till ett annat land än det där användaren har sin hemvist. För ytterligare information om platsen där personuppgifterna behandlas, kan användarna se sektionen som ger detaljerad information om personuppgifternas behandling.
Användare har rätt att få information om den rättsliga grunden för överföring av uppgifterna utanför den Europeiska unionen eller till en internationell organisation som omfattas av internationell offentlig rätt eller är etablerad i två eller flera länder, t.ex. FN, samt om de säkerhetsåtgärder som har vidtagits av den personuppgiftsansvarige för att skydda uppgifterna.
Om en av de ovan beskrivna överföringarna äger rum, bör användaren se de relevanta sektionerna i detta dokument eller be den personuppgiftsansvarige om information genom att kontakta denne på de adresser eller telefonnummer som anges i början av denna sekretesspolicy.
Lagringsperiod
Personuppgifterna behandlas och lagras under den tid som är nödvändig för ändamålen de samlades in för.
Därmed:
- Personuppgifter som har samlats in för ändamål som är kopplade till fullgörandet av ett avtal mellan den personuppgiftsansvarige och användaren lagras tills fullgörandet av ett sådant avtal har slutförts.
- Personuppgifter som har samlats in för ändamål som är relaterade till den personuppgiftsansvariges berättigade intresse lagras tills fullgörandet av ett sådant intresse har slutförts. Användarna kan erhålla ytterligare information om personuppgiftsansvariges eller tredje parts berättigade intressen i de relevanta sektionerna i detta dokument eller genom att kontakta den personuppgiftsansvarige.
När behandlingen baseras på användarens samtycke kan den personuppgiftsansvarige lagra personuppgifterna under en längre tidsperiod tills ett sådant samtycke återkallas. Dessutom kan den personuppgiftsansvarige vara skyldig att lagra personuppgifterna under en längre tid i enlighet med en laglig skyldighet eller i enlighet med befallningar från en myndighet.

Personuppgifterna raderas i slutet av lagringsperioden. När denna tidsfrist har gått ut kan rätten till åtkomst, radering, rättelse och portabilitet av uppgifterna inte längre utövas.

Ändamål för uppgifternas behandling
Användarens uppgifter samlas in så att den personuppgiftsansvarige ska kunna tillhandahålla sina tjänster och för följande ändamål: Statistik
Användare kan se de relevanta sektionerna i detta dokument för ytterligare detaljerad information om ändamålen med behandlingen och de personuppgifter som är konkret relevanta för varje ändamål.

Detaljer om uppgifternas behandling
Personuppgifter som samlas in för följande ändamål och för användning av följande tjänster:
Statistik
Tjänsterna som finns i denna sektion gör att den personuppgiftsansvarige kan övervaka och analysera trafikdata och används för att spåra användarens beteende.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google använder de insamlade personuppgifterna för att spåra och studera användningen av denna applikation, fylla i rapporter och dela dem med andra tjänster som har utvecklats av Google.
Google kan använda personuppgifterna för att kontextualisera och anpassa reklamen på sitt reklamnätverk.
Personuppgifter som samlas in: Kakor och användningsdata.
Plats för behandling: Förenta Staterna – Sekretesspolicy – Opt Out. Undertecknare av skölden för skydd av privatlivet
Kontakta användaren
Kontaktformulär (denna applikation)
Användare som fyller i kontaktformuläret med sina uppgifter samtycker till att de används för att svara på begäranden om information, offerter eller för andra begäranden som anges i formulärets rubrik.
Personuppgifter som samlas in: efternamn, e-postadress, namn och telefonnummer.

Användarens rättigheter
Användare kan utöva vissa rättigheter angående de uppgifter som behandlas av den personuppgiftsansvarige.
I synnerhet har användarna rätt till att:
- återkalla samtycket när som helst. Användarna kan återkalla det samtycke som tidigare har givits till behandlingen av deras personuppgifter.
- neka till behandlingen av deras uppgifter. Användarna kan neka till behandlingen av deras uppgifter när sådan behandling sker på annan rättslig grund än samtycke. Ytterligare detaljer om rätten att neka finns i sektionen nedan.
- komma åt uppgifterna. Användarna har rätt att få information om de uppgifter som behandlas av den personuppgiftsansvarige, vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av de uppgifter som behandlas.
- kontrollera och begära rättelse. Användarna kan kontrollera om uppgifterna är korrekta och begära att de uppdateras eller korrigeras.
- kräva att behandlingen begränsas. Under vissa förhållanden kan användarna begära att behandlingen av deras uppgifter begränsas. I detta fall kommer den personuppgiftsansvarige inte att behandla uppgifterna för något annat ändamål förutom lagring av dem.
- kräva att deras personuppgifter raderas eller tas bort. Under vissa förhållanden kan användarna begära att deras uppgifter raderas.
- ta emot uppgifterna eller överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Användarna har rätt att få deras uppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande, maskinläsbart format och överföra, om det är tekniskt möjligt, personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Denna portabilitet kan tillämpas när behandlingen utförs med automatiska medel och baseras på användarens samtycke för utförande av ett avtal där användaren utgör en part eller avtalsmässiga åtgärder kopplade till detta.
- lämna in ett klagomål. Användarna har rätt att lämna in klagomål till datatillsynsmyndigheten eller vidta rättsliga åtgärder.
Information om rätten att neka mot behandlingen
När personuppgifterna behandlas i allmänhetens intresse, vid utövande av offentliga befogenheter som ligger hos den personuppgiftsansvarige eller för att utöva ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige, har användarna rätt att invända mot behandlingen av skäl som är kopplade till deras specifika situation.
Användarna informeras om att om deras uppgifter behandlas för direkta marknadsföringsändamål kan användarna neka till behandlingen utan motivering. Användare bör se de relevanta sektionerna i detta dokument för att ta reda på om den personuppgiftsansvarige behandlar uppgifterna för direkta marknadsföringsändamål.

Hur rättigheterna kan utövas
För att användarna ska kunna utöva rättigheterna ska de skicka en begäran till den personuppgiftsansvariges adresser eller telefonnummer som anges i detta dokument. Dessa begäranden är kostnadsfria och fullgörs av den personuppgiftsansvarige så snart som möjligt och i alla fall inom en månad.

Ytterligare information om behandlingen
Försvar i domstol
Användarnas personuppgifter kan komma att användas av den personuppgiftsansvarige i domstol eller i stadierna före eventuellt försvar mot missbruk vid användningen av denna applikation eller relaterade tjänster från användarnas sida.
Användarna uppger sig vara medvetna om att den personuppgiftsansvarige kan vara skyldig att lämna ut uppgifterna på uppdrag av offentliga myndigheter.
Specifik information om policy
Om användaren begär det, utöver informationen som finns i denna sekretesspolicy, kan denna applikation ge användarna ytterligare och kontextuell information angående specifika tjänster eller insamling och bearbetning av personuppgifterna.
Systemloggar och underhåll
För funktions- och underhållsbehov kan denna applikation och alla tjänster från tredje part som används av den samla systemloggar, det vill säga filer som registrerar interaktioner och som även kan innehålla personuppgifter såsom användarnas IP-adresser.
Information som inte finns i denna policy
Övrig information angående behandlingen av personuppgifterna kan begäras från den personuppgiftsansvarige med hjälp av kontaktuppgifterna.
Svar till begäran om ”Do Not Track”
Denna applikation stödjer inte begäranden om ”Do Not Track”.
För att ta reda på om tredje parts tjänster som används stöder dessa begäranden, uppmanas användarna att konsultera relevanta sekretesspolicyer.
Ändringar av denna sekretesspolicy
Den personuppgiftsansvarige förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy. Den personuppgiftsansvarige ger information om detta till användarna på denna sida och, om möjligt, på denna applikation samt, om det är tekniskt och juridiskt möjligt, skickar meddelande till användarna med användning av kontaktuppgifterna som den personuppgiftsansvarige är i besittning av. Läs därför den här sidan regelbundet, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ner.
Om ändringarna gäller behandlingen vars rättsliga grund är samtycke kommer den personuppgiftsansvarige att organisera en ny insamling av användarnas samtycke om så krävs.

Definitioner och rättsliga hänvisningar
Personuppgifter (eller uppgifter)
Personuppgifter betyder all information som, direkt eller indirekt, även i relation till annan information, härmed inklusive ett personnummer, gör en individ identifierad eller identifierbar.
Användningsdata
Detta är information som samlas in automatiskt av denna applikation (även från applikationer från tredje part som är integrerade i denna applikation) inklusive: IP-adresser eller domännamn för datorerna som används av användarna som kopplar upp till denna applikation, adresserna i URI-sträng (Uniform Resource Identifier), tidpunkten för begäran, metoden som användes för att skicka begäran till servern, storleken på den erhållna svarsfilen, den numeriska koden som anger svarsstatusen från servern (lyckades, misslyckades osv.), ursprungslandet, egenskaperna hos webbläsaren och operativsystemet som används av besökaren, besökets olika tidsaspekter (t.ex. den tid som spenderades på varje sida) och detaljer om sökvägen som följdes i applikationen, med särskild hänvisning till sekvensen av de konsulterade sidorna, operativsystemets parametrar och användarnas IT-miljö.
Användare
Individen som använder denna applikation som, om inte annat anges, sammanfaller med den registrerade.
Den registrerade
Individen till vilken personuppgifterna refererar.
Personuppgiftsbiträde
Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institut eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning såsom illustreras i denna sekretesspolicy.
Personuppgiftsansvarig
Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institut eller annat organ som, ensam eller tillsammans med andra, fastställer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter härmed inklusive säkerhetsåtgärderna angående funktion och användning av denna applikation. Om inte annat anges är den personuppgiftsansvarige ägaren av denna applikation.
Denna applikation
Hårdvaran eller programvaran som används för att samla in och behandla användarnas personuppgifter.
Tjänst
Tjänsten som tillhandahålls av denna applikation såsom anges i de relevanta villkoren (i förekommande fall) på denna webbplats/applikation.
Europeiska unionen (eller EU)
Om inget annat anges, anses alla hänvisningar till Europeiska unionen i detta dokument omfatta de nuvarande medlemsstaterna i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Kaka
Liten del av data som är lagrad i användarens enhet.
________________________________________
Rättsliga hänvisningar
Denna sekretesspolicy har utarbetats med hänvisning till flera rättssystem, inklusive artiklarna 13 och 14 i förordning (EU) 2016/679 (GDPR).
Om inte annat anges, gäller denna sekretesspolicy endast denna applikation.


Denna webbplats använder kakor för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Ytterligare information
INSTÄLLNING AV KAKOR
*Du kan dra tillbaka ditt samtycke närsomhelst genom att gå till sidan Inställningar av kakor via länken som är tillgänglig på webbplatsens sidfot.
Sekretesspolicy - GDPR - Sekretess
Sekretesspolicy - GDPR - SEKRETESSPOLICY ENLIGT ART. 13-14 I FÖRORDNING (EU) 2016/679 Personuppgifter som samlas in för följande ändamål och för användning av följande tjänster: Statistik: Google Analytics Personuppgifter: Kakor och användningsdata Kontakta användaren: Kontaktformulär (denna applikation) Personuppgifter som samlas in: efternamn, e-postadress, namn och telefonnummer. Berörda parter: webbplatsläsare Senaste ändringen: 14 december 2018